Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: \\\"opdrachtgever\\\" de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van 123-world.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van 123-world, alsmede op de tussen 123-world en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met 123-world overeenstemming is bereikt.

1.5. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 123-world en opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt / worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft 123-world het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand tussen 123-world en de opdrachtgever indien deze een aanbieding van 123-world on-line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3. In de regel zal 123-world levering doen na ontvangst van uw betaling op onze rekening bij bestellingen boven 5 euro, binnen vijf werkdagen, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers. Doch bij bedragen onder de 5 euro zullen wij op verzoek op rekening leveren, zodat u na ontvangst van uw producten kunt betalen. Evtentuele extra administratie kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.4. Alhoewel 123-world de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen 123-world en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Prijzen / tarieven en betaling


3.1. De door 123-world in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding / orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. In de regel wordt voor brievenbuspost binnen Nederland door 123-world  € 2,00  aan verzend- en administratiekosten berekend. Mochten leveringen niet door de brievenbus kunnen, dan worden de verzendkosten op € 7,90 (pakketpost) gesteld. De exacte verzendkosten kunt u zien indien u in de winkelwagen uw gegevens bekijkt. Voor buitenlandse bestellingen gelden andere verzendkosten. 

3.3. 123-world behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen drie (3) dagen na de mededeling van 123-world van de prijsverhoging.

3.4. Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering per post plaatsvinden

3.5. Bestellingen boven 5 euro: betaling dient vooruit te geschieden binnen 7 dagen na datum van aankoop. Indien dit niet binnen de gestelde termijn geschied kan de bestelling/order geannuleerd worden door 123-world. Bij betaling altijd het bestelnummer vermelden. Om onnodige vertraging te voorkomen: zorg dat bedrag en ordernummer altijd overeenstemt. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: ABN/AMRO 4038.52.501 t.n.v. 123-world te Drachten. IBAN-code NL05ABNA0403852501 / BIC ABNANL2A.  Een bestelling verplicht u tot het betalen van het verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever verzuimt te betalen zal 123-world het gerechtelijk incassobureau inschakelen.


3.6. Bij niet nakoming door opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is 123-world gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van 123-world te weigeren.

3.7. Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door 123-world gecorrigeerd.

3.8. Prijzen en drukfouten voorbehouden.

3.9. Korting op producten is mogelijk. Informeer naar de voorwaarden bij 123-world door een e-mail te sturen naar:  info@123-world.nl

 

Levering / leveringstermijnen / transport


4.1 De door 123-world (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens 123-world, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van 123-world.

4.2. 123-world behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door 123-world, zonder dat 123-world hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

4.4. De normale levertijd bedraagt 1-2 werkdagen na betaling.  Let op: als het bedrag op uw rekening is afgeschreven betekent dit niet dat het bedrag al op onze bankrekening staat, hier zit soms enkele dagen tussen afhankelijk van de bankrelaties. Afwijkende levertijden worden zo spoedig mogelijk medegedeeld middels een e-mail en normaliter ook op de website. Vragen over uw levering / bestelling via e-mail uitsluitend onder vermelding van het ordernummer. Levering is gebaseerd op \\\"trust selling\\\". Dat wil zeggen dat in sommige gevallen op vooruitbetaling geleverd wordt en dat men gegarandeerd de aankoop zal ontvangen na betaling. Indien een artikel niet meer te leveren is zal de opdrachtgever geïnformeerd worden door e-mail of eventueel telefonisch contact indien telefoonnummer bekend is bij 123-world. Naar een oplossing zal dan gezocht worden die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid aan ontleend worden die verder gaat dan het vergoeden van het eventueel reeds betaalde aankoopbedrag.

4.5 De koper / opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de adresgegevens / leveringsadres voor de verzending van de bestelling bij 123-world. 123-world kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 

5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die 123-world niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat 123-world door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: …
bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
vertraagde of te late levering door een of meerdere leveranciers van 123-world;
transportmoeilijkheden of - belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar 123-world toe of naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. 123-world heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van 123-world opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien 123-world bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is 123-world gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Eigendomsvoorbehoud

6.1. Het eigendom van de geleverde zaken wordt door 123-world uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de opdrachtgever opgegeven adres. 123-world is niet verantwoordelijk voor eventuele zoekgeraakte zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn (zie 4.3), door of bij de distributeur, mits er hiervoor een extra verzekering is voor afgesloten neemt 123-world de verantwoordelijkheid ten aller tijde over en zal een onderzoek starten bij de postale recherche.

7.2 123-world kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enerlei schade die ontstaan is voor \\\"ondeskundige installatie\\\" door een niet erkend installatiebedrijf. Bij het ontstaan van eventuele schade is opdrachtgever ten aller tijde zelf verantwoordelijk en kan er geen beroep worden gedaan op 123-world.

 

Reclames / klachten / aansprakelijkheid / retourneren


8.1. Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door 123-world geleverd product, dienen door de opdrachtgever terstond aan 123-world schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen opdrachtgever en 123-world kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt 123-world geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

8.2. Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft opdrachtgever het recht binnen 14 dagen na aflevering aan 123-world, per post te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen na retour ontvangst product. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongebruikt en onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken. Niet of te weinig gefrankeerde retourzendingen (kosten voor koper) worden ten aller tijde geweigerd.

8.3. 123-world aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2. slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door 123-world op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin 123-world deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. Bestellingen die exclusief voor de klant zijn besteld worden niet terug genomen. Alléén producten met technische mankementen zullen worden teruggenomen. Voor het annuleren van een bestelling voor de verzending ervan en die betaald zijn via Ideal wordt € 1,00 kosten + evt. extra gemaakte kosten per bestelling in rekening gebracht en ingehouden van het terug te storten bedrag.

 

Garantie

9.1. 123-world verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Op de meeste producten wordt een garantie gegeven van 6 maanden na aankoop, conform de leveranciersvoorschriften. Producten waar een langere garantietermijn aan verbonden is, wordt vermeld op de website.

9.2. Onverminderd hetgeen in artikel 9.1. beschreven kan de opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens 123-world zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de opdrachtgever behoort te komen.

 

Diversen

10.1. Indien opdrachtgever aan 123-world schriftelijk opgave doet van een adres, is 123-world gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat opdrachtgever aan 123-world een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2. Indien door 123-world gedurende korte of langere tijd al dan niet stijlzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 123-world deze voorwaarden soepel toepast.

10.3. 123-world is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van opdrachtgever gebruik te maken van derden.

10.4 Indien U akkoord gaat met bovengenoemde bepalingen bij uw bestelling, kunt U nimmer aanspraak maken op een niet genoemd artikel in deze voorwaarden. (Mits anders overeen gekomen)

Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 123-world is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen tussen 123-world en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

11.3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform via : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

123-world
De Ee 124
9201 BK DRACHTEN


Telefoon: 06-52478213
Mail: info@123-world.nl

© 2014 - 2021 www.123world.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel